อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
  

อ.กชพร คงพยัคฆ์
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
kotchaphon@tapee.ac.th Tel. 1400

     อ.บัญชาญ ทิมธรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
bancharn@tapee.ac.th Tel. 1400
อ.นางวราภรณ์ สุทธิรักษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
Tel.1400