โครงสร้างหลักสูตร

    


จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร     132 หน่วยกิต  
       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       จำนวน 30 หน่วยกิต

           (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4 หน่วยกิต
           (2)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
4 หน่วยกิต
           (3) กลุ่มวิชาภาษา  14 หน่วยกิต
           (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต
           (5) กลุ่มวิชาอื่นๆ   2 หน่วยกิต
      
        หมวดวิชาเฉพาะ

จำนวน  

96

หน่วยกิต
           (1) กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
           (2) กลุ่มวิชาเอก 42 หน่วยกิต
           (3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม 15 หน่วยกิต

        
หมวดวิชาเลือกเสรี


6

หน่วยกิต
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยตาปี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้
   

 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                         30  หน่วยกิต

            1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                               ไม่น้อยกว่า     4  หน่วยกิต

   ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยให้เรียนรายวิชา 000 1104 ไทยและอาเซียนศึกษา 
        จำนวน 2หน่วยกิต ทุกหลักสูตร และ 000 1105 บัณฑิตในอุดมคติไทย จำนวน 2 หน่วยกิตยกเว้น
        นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรบริหารธุรกิจ
        บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      

                  จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)   

000 1101

จิตวิทยาทั่วไป

General Psychology

2(2-0- 4)

000 1102

สังคม เศรษฐกิจและการเมือง

Society Economic and Politics

2(2-0- 4)

000 1103

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Local Wisdom

2(2-0- 4)

000 1104

ไทยและอาเซียนศึกษา

Thai and ASEAN Studies

2(2-0-4)

000 1105

บัณฑิตในอุดมคติไทย

Graduate Thai Ideal

2(2-0-4)

000 1107

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

The Philosophy of Sufficiency Economy

2(2-0- 4)

                 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                                                4 หน่วยกิต

   ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ โดยให้เรียนรายวิชา 000 2103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและค้นคว้า
จำนวน 2 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

141 2202

องค์รวมแห่งชีวิต

Holistic Approaches to Life

 2 (2-0- 4)

000 2102

การพัฒนาบุคลิกภาพ

Personality Development

2 (2-0- 4)

000 2103

สารสนเทศเพื่อการศึกษาและค้นคว้า

Information for Education and Research

2 (2-0- 4)

000 2104

จิตสำนึกสาธารณะเพื่อชุมชน

Public Mind for Community

2 (2-0- 4)

000 2105

มนุษยสัมพันธ์

Human Relations

2 (2-0- 4)

000 2106

สันติศึกษา

Peace Studies

2 (2-0- 4)

000 2107

ทักษะชีวิต

Life Skills

2 (2-0- 4)

         1.3 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า                                                                     14 หน่วยกิต

     ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ โดยให้เรียนรายวิชา 000 3112 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
จำนวน 2 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 รายวิชา จำนวน 12 หน่วยกิต ดังนี้ 000 3103 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 1, 000 
3104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2, 000 3105 การใช้ภาษาอังกฤษ 1, 000 3106 การใช้
ภาษาอังกฤษ 2, 000 3107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ 000 3108 การพัฒนาทักษะการอ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษ

                                                                                                    จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

000 3101

ภาษาจีนเบื้องต้น

Introduction to Chinese

2 (2-0-4)

000 3102

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication

2 (2-0-4)

000 3103

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

Fundamentals English 1  

2 (2-0-4)

000 3105

การใช้ภาษาอังกฤษ 1

English Usage 1

2 (2-0-4)

000 3106

การใช้ภาษาอังกฤษ 1

English Usage 1

2 (2-0-4)

000 3107

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

2 (2-0-4)

000 3108

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

Development of Reading and Writing Skills in

English

2 (2-0-4)

000 3109

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

Introduction to French

2 (2-0-4)

000 3110

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

Introduction to Japanese

2 (2-0-4)

000 3111

การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย

Development of Thai Language Skills

2 (2-0-4)

000 3112

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

2 (2-0-4)

000 3113

ภาษาไทยถิ่นและภาษาเฉพาะถิ่นในสังคมไทย

Thai Dialects and Ethnic Languages in Thai Society  

2 (2-0-4)

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                             6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

                                                                                  จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

000 4101

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

Introduction to Computer and Information system

2 (2-0-4)

000 4102

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

Mathematics and Statistics for Daily Life

2 (2-0-4)

 

000 4103

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Life and Environment

2 (2-0-4)

000 4104

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม

Science and Technology for Quality of Life and Society

2 (2-0-4)

1.5 กลุ่มวิชาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า                                                                 2 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ โดยให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ

                                                                                 จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

000 5101

ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ

Football for Health

1 (0-2-2)

000 5102

บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ

Basketball for Health

1 (0-2-2)

 

000 5103

วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ

Volleyball for Health

1 (0-2-2)

000 5104

ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

Swimming for Health

1 (0-2-2)

000 5105

ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ

Futsal for Health

1 (0-2-2)

000 5106

แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ

Handball for Health

1 (0-2-2)

000 5107

แบดมินตันเพื่อสุขภาพ

Badminton for Health

1 (0-2-2)

000 5108

เทนนิสเพื่อสุขภาพ

Tennis for Health

1 (0-2-2)

000 5109

ตะกร้อเพื่อสุขภาพ

Takraw for Health

1 (0-2-2)

000 5110

การต่อสู้ป้องกันตัว

Self Defense

1 (0-2-2)

000 5111

เปตองเพื่อสุขภาพ

Petangue for Health

1 (0-2-2)

000 5112

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

Social Dance for Health

1 (0-2-2)

000 5113

แอโรบิกแดนซ์เพื่อสุขภาพ

Aerobic Dance for Health

1 (0-2-2)

000 5114

เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ

Table Tennis for Health

1 (0-2-2)

000 5115

โยคะเพื่อสุขภาพ

Yoga for Health

1 (0-2-2)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                   96 หน่วยกิต

            ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                                                      39 หน่วยกิต

                                                                               จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

122 1101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

Introduction to Political Science

3 (3-0-6)

122 1102

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

Introduction to Public Administration

3 (3-0-6)

122 1103

การเมืองการปกครองของไทย

Thai Politics and Government

3 (3-0-6)

122 1104

การปกครองท้องถิ่นไทย  

Thai Local Government

3 (3-0-6)

122 1105

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

Introduction to Law

3 (3-0-6)

122 1201

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม

Introduction to Criminal Justice

3 (3-0-6)

122 1202

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

Constitutional Law

3 (3-0-6)

122 1203

กฎหมายปกครอง

Administrative Law

3 (3-0-6)

122 1204

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1

English for Public Administration 1

3 (2-2-6)

122 1205

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2

English for Public Administration 2

3 (2-2-6)

122 1206

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

General Economics

3 (3-0-6)

122 1207

การบริหารการพัฒนา

Development Administration

3 (3-0-6)

122 1306

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

Public Administration Research Methodology

3 (3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                                                         42 หน่วยกิต

                                                                                    จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

122 2201

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

Organization Theory And Management

3 (3-0-6)

122 2202

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

Public Policy and Planning

3 (3-0-6)

122 2203

กฎหมายอาญา 1 (ภาคทั่วไป)

Criminal Law 1

3 (3-0-6)

122 2301

การนำนโยบายไปปฏิบัติ  

Policy Implementation

3 (3-0-6)

122 2302

การบริหารงานคลังและงบประมาณ

Fiscal and Budgeting Administration

3 (3-0-6)

122 2303

ระบบบริหารราชการไทยและระเบียบปฏิบัติราชการ

Secretarial Practices for Thai Public Administration

Systems and Civil Servants

3 (3-0-6)

122 2304

การบริหารและประเมินผลโครงการ

Project Management and Evaluation

3 (3-0-6)

122 2305

กฎหมายอาญา 2 (ภาคความผิด)

Criminal Law 2

3 (3-0-6)

122 2401

การบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐ

Human Capital Management in Public Sectors

3 (3-0-6)

122 2402

ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางการบริหาร

Leadership and Ethics for Administration

3 (3-0-6)

122 2403

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

Seminar in Public Administration

3 (1-4-5)

122 2404

เทคนิคการบริหารสมัยใหม่

Modern Administrative Techniques

3 (3-0-6)

122 2405

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Criminal Procedure Law

3 (3-0-6)

122 2406

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Law of Evidence

3 (3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม                                  15 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาพันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม จำนวน 2 หน่วยกิต 

และเลือกกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือกลุ่มวิชาเลือก

(1) กลุ่มวิชาพันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม

                                                                                    จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

122 3301

พันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม 1

Social Engagement 1

1 (0-2- 4)

122 3302

พันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม 2

Social Engagement 2

1 (0-2- 4)

(2) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

                                                                                  จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

122 3303

เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

Preparation for Cooperative Education and Field

Experience Public Administration

1 (0-2- 4)

122 3304

สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1

Cooperative Education in Public Administration 1

6 (6-4-0)

122 3401

สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2

Cooperative Education in Public Administration 2

6 (6-4-0)

122 3402

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

Field Experience Public Administration

6 (6-4-0)

(3) กลุ่มวิชาเลือกทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้

                                                                                    จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

122 3305

การวิเคราะห์นโยบาย

Policy Analysis

3 (3-0-6)

122 3306

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้

Human Resources Development and Knowledge

Management

3 (3-0-6)

122 3307

การจัดการความขัดแย้ง

Conflict Management

3 (3-0-6)

122 3308

การจัดการภาครัฐและเอกชน

Public and Private Sectors Management

3 (3-0-6)

122 3403

หลักการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นไทย

Thai Local Organization Administration

3 (3-0-6)

122 3404

ธรรมาภิบาลและจิตสำนึกสาธารณะ

Good Governance and Public Consciousness

3 (3-0-6)

122 3405

การบริหารองค์กรในภาคประชาสังคม

Administrative Organization of Civil Society

3 (3-0-6)

122 3406

กฎหมายสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล

Law for Human Resources Administration

3 (3-0-6)

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                        6 หน่วยกิต

     ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยตาปีเปิดสอน โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

 

 

 

Comments