สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย:                            หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

    ภาษาอังกฤษ:                        Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย) :                     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

     ชื่อย่อ (ไทย) :                       รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :                 Bachelor of Public Administration (Public Administration)

     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :                   B.P.A. (Public Administration)

คณะ

       คณะนิติศาสตร์

สถานที่เรียน

         มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตเมืองฯ

หลักสูตร

        หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ลักษณะของสาขาวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและจัดการของภาครัฐโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำการศึกษาในเรื่องของ นโยบายสาธารณะ การปฏิรูประบบราชการ องค์การกับการบริการสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การคลังและงบประมาณ รวมถึงธรรมาภิบาล

คุณลักษณะของผู้สนใจ

        ผู้ที่มีความสนใจด้านการบริหารและจัดการของภาครัฐโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนสายศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจสาขาวิชานี้ เพราะผู้เรียนจะต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม

แนวทางการประกอบอาชีพ

    ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพทางงานบริหารและสายสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังต่ออไปนี้ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ / หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปีการ

    คัดเลือกผู้เข้าศึกษา

        1. นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

        2. นักเรียนที่มหาวิทยาลัยตาปี เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง ให้เป็นไปตามระเบียบ

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559